Terberg Totaal Installaties
U bent hier: Home / Over Terberg / Milieubeleid

Milieubeleid

Scope van het kwaliteitssysteem

De scope van het kwaliteitssysteem is afgeleid van de missie en de visie van de organisatie.

Het adviseren, engineeren, installeren en onderhouden van totaaloplossingen op het gebied van elektrotechnische, werktuigkundige, telecom, ICT en beveiligingsinstallaties voor de utiliteitsmarkt en in de industrie.

Milieubeleidsverklaring

Zich bewust van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en de mogelijke belasting van het milieu zal het kernteam van Terberg Totaal Installaties zich inspannen om de risico's, die de bedrijfsactiviteiten kunnen veroorzaken, zo veel mogelijk te voorkomen c.q. te beperken. Het milieubeleid, dat een onderdeel vormt van de totale beleidsvoering, is gericht op een continue verbetering van de milieuprestatie.

Wet- en regelgeving
Met de implementatie van de hierboven genoemde hoofddoelstelling beoogt Terberg Totaal Installaties om minimaal aan de Europese en landelijke wet- en regelgeving te voldoen. Zo zijn de Wet Milieubeheer, het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke stoffen, Eural, het Activiteitenbesluit en de regeling Bodemkwaliteit belangrijke toetsingscriteria. Speciale aandacht gaat uit naar het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer aangezien de onderneming niet vergunningsplichtig is in het kader van de Wet milieubeheer. Het is de verantwoordelijkheid van het kernteam de condities van het besluit actueel te houden en de aan het besluit verbonden voorschriften volledig na te leven.

Reductie van milieubelasting
Het vorenstaande impliceert dat Terberg Totaal Installaties bij het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten zoveel mogelijk zal trachten eventuele hinder alsmede milieubelasting naar de onderscheiden milieucompartimenten bodem, water en lucht te voorkomen dan wel te beperken. Dit door zowel het nemen van organisatorische maatregelen als het eventueel aanbrengen van technische voorzieningen (hierbij zal bronaanpak de voorkeur genieten boven end-of-pipe technieken). Overzicht van de milieumaatregelen waaraan extra aandacht besteed wordt zijn:

  • minimalisering van de hoeveelheid (gevaarlijk) afval
  • minimalisering van CO2 uitstoot
  • minimalisering van brandstofverbruik
  • minimalisering van papierverbruik

Vooral bij het implementeren van nieuwe technieken en werkmethoden zal de mate van milieubelasting mede in de beoordeling betrokken worden. Dit is ook de gelegenheid om voorzieningen volgens de laatste stand der techniek te maken.

Milieuzorgsysteem
Het Management stelt zich voor de bovengenoemde doelstellingen mede te realiseren door het adequaat opzetten en handhaven van een intern milieuzorgsysteem. Voor Terberg Totaal Installaties betekent dit dat een gecertificeerd zorgsysteem volgens de ISO 14001 norm opgezet en ingevoerd zal worden. Het kernteam stelt zich eindverantwoordelijk voor het bedrijfsmilieubeleid, de implementatie en de naleving. Ten behoeve van de uitvoering van dit beleid worden de benodigde middelen gereserveerd. Daarnaast vereist de invoering en handhaving van het milieuzorgsysteem van iedereen binnen Terberg Totaal Installaties een zo groot mogelijke zorgvuldigheid ter zake het naleven van de opgestelde milieuprocedures en -werkinstructies.

Beoordeling door de Directie
Ten einde de kwaliteit van het milieuzorgsysteem te handhaven zal men in alle geledingen periodiek interne controles uitvoeren naar de werking van het milieuzorgsysteem, het naleven wet- en regelgeving en de mate van milieubewust werken (good housekeeping). Geconstateerde tekortkomingen leiden tot corrigerende maatregelen. Jaarlijks zal het kernteam de uitvoering van het milieubeleid evalueren en waarbij nodig bijstellen.

Communicatie
Bij de uitvoering van haar milieubeleid streeft Terberg Totaal Installaties naar een open en constructieve relatie met het bevoegde gezag en andere belanghebbenden. Het kernteam bespreekt het milieubeleid met alle medewerkers van Terberg Totaal Installaties.